बेइजिङमा यसरी सम्बोधन शुरु गरे प्रधानमन्त्रीले

0
251
rLgsf] /fHo kl/ifbsf k|wfgdGqL nL v5ofªsf] lgdGq0ffdf 5 lbg] cf}krfl/s e|d0fsf nflu rLgsf] /fhwfgL a]Olhª k'Ug'ePsf k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nLsf] ;Ddfgdf a]Olhªl:yt g]kfnL b"tfjf;n] pxfFsf] cfof]hgf u/]sf] /flqef]hnfO{ ;Daf]wg ug'[x'Fb} . t:jL/ M x/L nfld5fg], a]Olhª÷/f;;

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिने चीन भ्रमणका क्रममा मंगलबार बेइजिङ पुगेका छन् ।

साँझ प्रधानमन्त्री र उनी नेतृत्वको टोली होटेल हिल्टनमा चीनस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी भयो ।

जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गरे । ओलीले ‘तपाईंहरूलाई भेट्न पाउँदा म निकै खुसी छु’ वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा सम्बोधन गर्दै मन्तव्य सुरु गरेका थिए ।

उनले झन्डै १५ मिनेट लामो लिखित भाषण पढेका थिए । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here