“आगो”

0
117

 

-देवेन्द्र बस्याल

पढेरमात्रहुनेभए

उनलेकतिपढेकति

बोलेरमात्रहुनेभए

उनिकतिबोलेबोले

लेखेरमात्रहुनेभए

उनलेकतिलेखेलेखे

घुमेरमात्रहुनेभए

उनीघुम्नसम्मघुमे

तर

बोलेरमात्रहुन्न

बोलीपुर्याउनुपर्छ

लेखेरमात्रहुन्न

यथार्थथताचित्रणगर्नुपर्छ

घुमेरमात्रहुन्न

देखासिकिगर्नुपर्छ

अनि

नेताबनेरमात्रहुन्न

आगोओकल्नसक्नुपर्छ

नेताले,

सिद्धान्तकोआडमा

आँट,जोस,रहोसकासाथ

कामगर्नसक्नुपर्छ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here